Paul Strand (1890-1976)

vintage photographs

12. Mai - 29. Juli 2006

PDF - Paul_Strand_PDF